De vereniging

De vereniging Scheepvaartmuseum Baasrode is een vereniging zonder winstoogmerk, afgekort vzw. Ze beheert het scheepvaartmuseum van Baasrode en doet dit samen en in nauw overleg met de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Dendermonde die het onroerend goed van de site in eigendom hebben. De vereniging is eigenaar van de uitgebreide collectie, inclusief de spits ALYV. Het museum geeft een globaal beeld van de scheepsbouw in Vlaanderen tijdens de laatste twee eeuwen. In het museum worden gelegenheidstentoonstellingen opgezet zoals 'De Belgische Marineschilders', '100 jaar Titanic', 'de Vikingen', 'de Boelwerf', 'langs Schelde en Rupel', .... De vzw zorgde ervoor dat de scheepswerven Van Praet-Dansaert en Van Damme met de meesterwoning beschermd werden. De vzw wil de Scheepswerven Baasrode uitbouwen tot een toeristisch trefpunt. De vereniging houdt zich ook bezig met de restauraties van klassieke schepen. Sinds kort worden de archiefstukken van het museum geïnventariseerd. Ten behoeve van de leden worden studiereizen georganiseerd. Het scheepvaartmuseum is medeorganisator van de Scheldefeesten en verleent haar medewerking aan de Open Monumentendag als ook aan Erfgoeddag. De vereniging participeerde tevens aan het decreet 'Varend Erfgoed'. De digitale nieuwsbrief wordt zo vaak als mogelijk via deze website gebracht. De Scheepswerven Baasrode zijn de thuisbasis van de monumentenwachters Varend Erfgoed. Tevens heeft de koepelvereniging Watererfgoed Vlaanderen er zijn maatschappelijke zetel. Sedert 4 april 2008 is een nieuwe vleugel geopend met een vaste tentoonstelling over de binnenvaart. Ook de site met de houten loods van de werf Van Damme is publiek toegankelijk. Vanaf 2010 zal ook de depotruimte onder begeleiding toegankelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek. De werkgroep de Baasroodse botter Rosalie wordt gebouwd onder leiding van een werkgroep bestaande uit deskundigen op het gebied van de houten scheepsbouw en met name dan botterbouw en leden die zorgen voor de projectondersteuning. Deze werkgroep legt verantwoording af aan het bestuur van de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode. Er wordt intensief samengewerkt met de scheepstimmerlieden van de botterwerf Nieuwboer te Spakenburg in Nederland. Nieuwboer heeft ruimschoots expertise in het bouwen en restaureren van diverse soorten botters. Verder zullen vrijwilligers in de houten scheepsbouw meehelpen in het project. Onderdeel van de werkgroep is de Technische Commissie botter die technische aspecten van de bouw, voor zover nog niet bepaald, zal beslissen of een beslissing zal voorbereiden.